Logo Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

Zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej. Czy mogę odmówić?

Spis treści

26 kwietnia 2023 r. do kodeksu pracy zostały dodane przepisy dotyczące nowego uprawnienia pracowniczego – zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej.

Wokół tego zwolnienia narasta coraz więcej nieporozumień! Czy można odmówić zwolnienia z powodu siły wyższej?

Nowym uprawnieniem nadanym pracownikom w drodze nowelizacji przepisów Kodeksu pracy jest zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika (art. 1481 § 1 k.p.).

Regulacja ta jest wyrazem wdrożenia przez Polskę art. 7 dyrektywy 2019/1158,

Ta nowa regulacja prawna wyraźnie reguluje jednak kwestię udzielania i odpłatności zwolnienia od pracy z konkretnego powodu – działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

Kodeks pracy, ani żaden inny kodeks 😊, ani nawet ustawa czy rozporządzenie w Polsce nie definiuje pojęcia siły wyższej. Zdefiniowało ją za to orzecznictwo. I tak np. w wyroku z dnia 13 maja 2021 r., V CSKP 83/21, LEX nr 3174818 Sąd Najwyższy zdefiniował siłę wyższą jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne i nieuchronne, w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia.

Zwolnienie „na siłę wyższą” przysługuje w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym.

Pracownik składa wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy najpóźniej w dniu, w którym chce zacząć z niego korzystać, a pracodawca obowiązany jest udzielić pracownikowi zwolnienia. Po jego zakończeniu ma natomiast obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeśli nie jest to możliwe na stanowisku równorzędnym i na nie mniej korzystnych warunkach niż obowiązujące przed zwolnieniem (art. 1864 KP.).

Pracodawca nie "musi" udzielić zwolnienia od pracy z powody siły wyższej.

I tu się zaczynają schody. Większość publikacji jakie czytam w zasadzie powtarza zapis z przepisu i wywodzi z niego nieprecyzyjny wniosek, że pracodawca zawsze musi udzielić takiego zwolnienia „na siłę wyższą”. Tak nie jest !

Owszem pracodawca jest obowiązany udzielić tego zwolnienia ale pod warunkiem, że:

  • Pracownik złoży wniosek (można wymagać pisemnego, albo co najmniej mailowego),
  • Wskaże okoliczności uzasadniające złożenie wniosku,
  • okoliczności te będą miały charakter siły wyższej (sic !),

wówczas pracodawca udziela zwolnienia, a zatem pracownik musi mieć stanowczą pozytywną reakcję pracodawcy !

Zwolnienie „na siłę wyższą” nie daje podstaw do żadnych samowolnych nieobecności w pracy !

Spotkałam się też z poglądem, że pracodawca nie ma możliwości weryfikacji czy okoliczności wskazane przez pracownika są prawdziwe. Fakt, pracodawca nie może prowadzić rozbudowanych dochodzeń, ale jednak pracownik pisze/składa w innej formie ten wniosek. Zatem też musi podać przyczynę skorzystania ze zwolnienia „na siłę wyższą”.

Nie ma siły wyższej, nie ma też tego zwolnienia. Taki prosty fakt.

I jeśli pracownik nie poda prawdziwej przyczyny to może to skończyć się nawet rozwiązaniem umowy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Można tu przywołać Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2021 r., sygn. akt IV Pa 79/20. Który dotyczył kłamstwa pracownika co do faktu odbytej podróży zagranicznej, pomimo ustanowienia przez pracodawcę wymogu co do udzielenia informacji w tym przedmiocie w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-Co-V-2.

Zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej.

Sądy dwóch instancji uznały, że pracownik swoim zachowaniem wobec pracodawcy dokonał ciężkiego naruszenia podstawowego obowiązku pracowniczego, bowiem kilkakrotnie świadomie kłamał twierdząc, że w ogóle nie wyjeżdżał poza granice kraju w dniach 28 – 29 marca 2020 r. Lojalność wobec pracodawcy wymaga od pracownika prostolinijności, dlatego pracodawca może uznać jego twierdzenia za prawdziwe a jeżeli następnie okaże się, że pracownik podał nieprawdę i go okłamał, to – zdaniem Sądu Rejonowego – takie umyślne i celowe działanie pracownika jest podstawą do rozwiązania z nim stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym. Pracodawca nie ma obowiązku tolerowania umyślnego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracownika, a tym bardziej sytuacji, w której pracownik ten go okłamuje.

Zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej. Czy pracodawca może weryfikować okoliczności jakie mają być podstawą zwolnienia.

Tu znów można znaleźć poglądy, że pracodawca nie ma prawa, ani możliwości weryfikować okoliczności jakie mają być podstawą zwolnienia.

Czy to tak do końca prawda ?

Pracodawca ma uprawnienia kontrolne wobec pracownika zasadniczo w procesie pracy. Ale niekiedy mogą się one rozciągać na zdarzenia i zachowania, które bezpośredniego związku z pracą nie mają. To temat na inny tekst.

Jednak zwolnienie od pracy spowodowane siłą wyższą jest ewidentnie zdarzeniem związanym z pracą. Pracownik korzysta z tego uprawnienia, a pracodawca godzi się na to obciążanie (tak jest to obciążenie dla pracodawcy), tylko w razie zaistnienia ściśle ustalonych okoliczności. W wyniku istnienia tego uprawnienia, pracodawca staje w obliczu wyzwań:

  • jakościowych – musi wykonać prawidłowo zadania swojego biznesu,
  • organizacyjnych – musi zorganizować pracę tak, aby te zadania móc zrealizować.

A więc pracodawca zachowuje uprawnienia kontrolne wobec tego, czy przesłanki zwolnienia „na siłę wyższą” zostały spełnione.

Dotychczas (i nadal) panowało przekonanie, że pracodawca może stosować różne formy kontroli pracownika i jego aktywności związanej z pracą o ile zawrze odpowiednie klauzule w Regulaminie Pracy. a

Umiem sobie łatwo wyobrazić, że pracodawca właśnie w Regulaminie Pracy zamieszcza stosowne zapisy, które pozwalają mu kontrolować lub weryfikować ex post, to czy okoliczności jakie podał pracownik wnioskując o  to zwolnienie były prawdziwe.

Trzeba też tu podkreślić, że w orzecznictwie przyjmuje się, że pracownik nie może rozpocząć korzystania z urlopu na żądanie dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody (np. wyrok SN z 16.09.2008 r., II PK 26/08, OSNP 2010, nr 3-4, poz. 36), a w wyjątkowych przypadkach pracodawca może nawet odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie (wyrok SN z 22.11.2018 r., II PK 199/17, LEX nr 2580542).

Ze zwolnieniem na „siłę wyższą” jest podobna sytuacja. Przepis posługuje się sformułowaniem – „pracodawca obowiązany jest udzielić”. Świadczy to o pozostawieniu w tym zakresie pewnej decyzyjności pracodawcy, warunkującej możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy od zgody pracodawcy.

Autor: Monika Jurkiewicz, radca prawny.

Spodobało się? Udostępnij!

 Jak możemy pomóc? biuro@kancelaria-jurkiewicz.pl

Udostępnij wpis:
Czy ten artykuł przyciągnął Twoją uwagę?

Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi artykułami na naszym blogu, serdecznie zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter LOVE LABOUR LVOE.
Oferujemy tylko wartościowe treści – bez spamu.

Dołącz do newslettera. #LoveLaborLaw
Pomóż nam dopasować treść naszych treści do Ciebie