Logo Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

Obsługa prawna loterii

Obsługa prawna loterii.

Kancelaria Radcowska Moniki Jurkiewicz

Obsługa prawna loterii.

Zakres merytoryczny obejmujący obszar naszej pracy przy obsłudze prawnej i organizacji loterii promocyjnych obejmuje:

 • opracowanie, konsultacja i negocjacje umów o organizację loterii pomiędzy Zlecającym a Agencją kreatywną obejmującą zasady organizacji loterii oraz usług promocyjnych związanych z loterią,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z prawami autorskimi dotyczącymi projektów organizacji loterii i jej promocji,
 • opracowanie Regulaminu loterii,
 • opracowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na organizację loterii (w oparciu o dokumentację dostarczoną przez organizatora – zaświadczenia o nie zaleganiu, gwarancja bankowa),
 • wsparcie prawne w nadzorze nad przebiegiem losowania (np. przewodniczenie komisji).
 • sporządzenie protokołu z przebiegu losowania,
 • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem losowania,
 • przygotowanie dokumentacji do rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatków od wydanych nagród,
 • wsparcie prawne przy obsłudze ewentualnych reklamacji dotyczących uczestnictwa w loterii.

Obsługa prawna landing page loterii promocyjnych, obejmuje w szczególności:

 1. regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – informowanie o loterii promocyjnej poprzez stronę internetową, czy np. możliwość sprawdzenia swojego zgłoszenia do udziału w loterii jest usługą elektroniczną, a to oznacza, że dla takiej usługi należy stworzyć regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Daje to konsumentowi bezpieczeństwo korzystania z danej strony internetowej a także zwiększa wiarygodność organizatora jako podmiotu dbającego o zabezpieczenie wszelkich praw konsumenta, co jest istotną kwestią w przypadku loterii promocyjnych, bo są one skierowane właśnie do konsumentów,
 2. polityka prywatności – każda strona internetowa w różnym zakresie korzysta z ciasteczek oraz danych osobowych, ale niezależnie od sposobu korzystania i jego zakresu obowiązani jesteśmy podawać informację dotyczące tego korzystamy z ciasteczek i danych osobowych w jakim zakresie. Temu służy właśnie Polityka prywatności,
 3. instrukcje dla konsumenta – zwiększanie dostępności stron internetowych – landing page informujących o loterii, sposobie jej organizacji, metoda losowania a także przejrzystości w zakresie komunikacji z konsumentem są kluczowym czynnikiem, oprócz nagród, decydującym o jej popularności zatem opracowanie takich przejrzystych instrukcji ma pisanym językiem zrozumiałym dla konsumenta jest istotnym elementem zwiększania zasięgu loterii – 700,00 zł,
 4. informacje o sposobie kontaktowania się i procedurze rozpatrywania skarg – regulacje dotyczące ochrony konsumentów coraz większy nacisk kładą na stosowanie przez przedsiębiorców prostego i zrozumiałego dla konsumenta języka szczególnie w przypadkach dotyczących informowania o uprawnieniach konsumenta i o ewentualnych sposobach dochodzenia roszczeń, zatem opracowanie takich przejrzystych instrukcji ma pisanym językiem zrozumiałym dla konsumenta jest istotnym elementem zwiększania zasięgu loterii,
 5. wyciąg z Regulaminu Loterii – metodą legal design (dla ułatwienia komunikacji z konsumentem) komunikację z konsumentami metodą legal design, czyli językiem dostosowanym do potrzeb przeciętnego konsumenta jest w tej chwili bardzo mocnym trendem w komunikacji marketingowej i prawnej. Chodzi o to, żeby poprzez tak skonstruowane informacje nie tylko zwiększać zrozumiałość tekstów prawnych takich jak na przykład regulamin loterii, ale też wykorzystać ten sposób komunikacji w celu budowania renomy organizatora czy zlecającego organizację loterii jako podmiotu aktywnie uczestniczącego w realizacji praw ochrony konsumenta,
 6. regulamin Newslettera – we wszystkich tych przypadkach, kiedy losowanie może polegać na zapisaniu się do newslettera, ważne, aby zasady korzystania z tego newslettera były dla konsumenta dostępne i przejrzyste, dlatego aby zapewnić taką przejrzystość i bezpieczeństwo prawne oferujemy sporządzenie takiego Regulaminu,
 7. regulamin Forum Internetowego – podobnie jak w przypadku zapisu na newsletter, jeśli loteria ma na celu na przykład zwiększenie liczby uczestników danego forum internetowego to obowiązkowo powinien dla takiego forum powstać regulamin,
 8. regulamin Publikacji Opinii i moderacji treści – analogicznie w tym wypadku, jeżeli udział w loterii ma polegać na napisaniu opinii dotyczącej zakupionego produktu, to zgodnie z przepisami o ochronie konsumenta obowiązkowe jest podanie informacji dotyczącej tego w jaki sposób taka opinia jest weryfikowana pod kątem jej pochodzenia oraz prawdziwości a także spełnienie wymogów prawnych dotyczących tego że treści zamieszczone w tej opinii nie mogą być nielegalne naruszając prawa innych podmiotów co powoduje że dla takiego działania obowiązkowe jest stworzenie Regulaminu,
 9. regulamin lead magnet – według obecnie obowiązujących regulacji prawnych nabycie losu w zamian za przekazanie danych osobowych traktowane jest na gruncie przepisów konsumenckich tak jak każda transakcja nabycia na przykład za odpłatnością. Czyli jeśli w zamian za los chcemy, aby konsument przekazał nam dane osobowe musimy mu przekazać szereg informacji dotyczących tego działania w szczególności na przykład informacji dotyczących tego co się będzie działo z danymi osobowymi przekazanymi w zamian za los a także na przykład o prawie do odstąpienia od takiej transakcji. Temu właśnie służy regulamin lead magnet,
 10. zasady i standardowe posty dotyczące organizacji i informowania o loteriach w mediach społecznościowych – media społecznościowe takie jak Facebook czy Instagram mają swoje restrykcyjne regulacje dotyczące organizacji loterii promocyjnych czy też sposobu informowania oraz zarządzania działaniami promocyjnymi. Dlatego opracowaliśmy dla państwa specjalne wytyczne oraz standardowe klauzule oraz posty dotyczące zarządzania loteria mi promocyjnymi tak aby były one zgodne z politykami na przykład Facebooka czy Instagrama.

Wszystkie nasze dokumenty w razie takiej konieczności są również tworzone lub dostosowywane do wymagań Aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Skontaktuj się z nami, pomożemy!