Logo Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

Co to jest odwet w ustawie o ochronie sygnalistów i jak stosować przepisy o zakazie działań odwetowych.

Spis treści

Zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów po powzięciu informacji o naruszeniu prawa w zakresie objętym ustawą, sygnalista będzie mógł dokonać zgłoszenia wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego. Zgłoszenie wewnętrzne polega na poinformowaniu o naruszeniu podmiotu prawnego, którego sygnalista jest pracownikiem lub pozostaje z nim w innych relacjach o charakterze zarobkowym.

Moment dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest momentem przyznania ochrony.

W przypadku zgłoszenia wewnętrznego, po otrzymaniu zgłoszenia, należy działać zgodnie z procedurą zgłoszeń wewnętrznych obowiązującą w danym podmiocie. Z tego powodu dokładne i przejrzyste zasady określone w polityce zgłoszeń wewnętrznych są tak kluczowe z punktu widzenia przyznania ochrony oraz rozdzielenia tego co jest działaniem odwetowym wobec sygnalisty a co nie.

Sygnalista bowiem nie podlega ochronie absolutnej, a tylko ochronie pozostającej w związku przyczynowo skutkowym z dokonanym zgłoszeniem.

Wymagana od sygnalisty staranność.

Należyta staranność działającego w dobrej wierze sygnalisty oznaczać będzie zatem konieczność sprawdzenia potencjalnej nieprawidłowości przed dokonaniem zgłoszenia. W przeciwnym wypadku sygnaliście grozić mogą konsekwencje wynikające tak z ogólnych przepisów prawa pracy jak i regulacji wewnętrznych u pracodawcy, włącznie z wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem umowy o pracę.

Dla lepszego zrozumienia problemu i wypracowania kryteriów oceny działania sygnalisty trzeba wskazać, że od sygnalisty możemy i powinniśmy wymagać dochowania należytej staranności przy sprawdzeniu, w zakresie wyznaczonym przez okoliczności czy informacje, Jakie ma, są dokładne i wiarygodne. Dobra wiara powinna być odnoszona natomiast do motywacji sygnalisty do podjęcia działania i określana jest przez pryzmat negatywny, tj. ze wskazaniem, kiedy nie można mówić o jej wystąpieniu, a więc w sytuacji osobistego żalu, osobistego antagonizmu lub oczekiwania korzyści osobistej.

Sygnalista kwalifikuje się do objęcia ochroną, która została określona pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem stosowania ustawy. Sygnalista nie musi udowodnić lub przekazać wszystkich informacji potwierdzających, że naruszenie rzeczywiście miało miejsce. Zgłoszona przez niego informacja powinna natomiast opierać się o przesłanki na tyle dokładne i sprawdzalne, że w obiektywnym rozumieniu, uzasadniające przekonanie o wystąpieniu naruszenia.

Bycie sygnalistą będzie więc wynikiem dokonania zgłoszenia wewnętrznego lub zgłoszenia zewnętrznego bądź ujawnienia publicznego na zasadach określonych w ustawie tj.:

 1. Konieczne będzie zachowanie wymaganego trybu, tj. w szczególności dokonanie zgłoszenia z wykorzystaniem przewidzianych w tym zakresie kanałów zgłoszeń bądź zachowanie zasad ujawnienia publicznego.
 2. Wymagane będzie dopełnienie przesłanek związanych z rzetelnością postępowania sygnalisty oraz wiarygodnością zgłaszanych lub ujawnianych przez niego informacji, w szczególności wymogu, że zgłaszający powinien mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia.
 3. W przypadku zgłoszenia zewnętrznego lub wewnętrznego bezpośrednim uprawnieniem sygnalisty, wynikającym z samego dokonania zgłoszenia, będzie możliwość monitorowania toku sprawy, tj. uzyskania informacji zwrotnych dotyczących działań następczych, umożliwiających ocenę czy zgłoszenie spotkało się z właściwą reakcją.

Staranność i dobra wiara sygnalisty, nie zwalniają podmiotu obowiązanego do wdrożenia systemu ochrony sygnalistów od rzetelnego, działania w procedurze obsługi zgłoszeń, działań następczych, postępowaniach wyjaśniających.

Dla przykładu: W żadnym wypadku nie może wystąpić sytuacja, że to sam podejrzewany o dopuszczenie się nieprawidłowości uczestniczy w postępowaniu wyjaśniającym czy też obsługa kanału do przyjmowania zgłoszeń pozostawiona jest wyłącznie jednej osobie bez określenia alternatywnych sposobów działania albo działania w sytuacji podejrzenia nieprawidłowości na poziomie kierownictwa organizacji czy jej działu.

Co to jest odwet w ustawie o ochronie sygnalistów i jak stosować przepisy o zakazie działań odwetowych.

Działania następcze.

Podmioty, które otrzymają zgłoszenie muszą podjąć tzw. działania następcze w wyniku dokonanego prawidłowego zgłoszenia. Takie działania będą zmierzać do usunięcia skutków naruszenia prawa i jego dalszemu wystąpieniu. Mogą obejmować m.in.: wszczęcie kontroli, wszczęcie postępowania wyjaśniającego, a wreszcie wyciągnięcie konsekwencji wobec osób dokonujących naruszeń, w przypadku, gdy zgłoszenie okaże się prawdziwe.

Zakaz odwetu.

Po tak spełnionych wymaganiach możemy mówić o zakazie działań odwetowych wobec sygnalisty. Przepisy ustawy ustanawiają zakaz podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty, rozumianych jako bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym wszczynanie postępowań przeciwko sygnaliście. W pojęciu działań odwetowych mieści się także wszczynanie tzw. uciążliwych postępowań wobec zgłaszających lub ujawniających informacje o naruszeniach prawa. Podejmowanie działań odwetowych będzie w ustawie zagrożone sankcjami. Zakazem są objęte także próby lub groźby zastosowania takich działań.

Do otwartego katalogu form działań odwetowych przepis zalicza między innymi:

 • zawieszenie,
 • przymusowy urlop bezpłatny,
 • zwolnienie lub równoważne środki,
 • degradację lub wstrzymanie awansu,
 • przekazanie obowiązków,
 • zmianę miejsca pracy,
 • obniżenie wynagrodzenia,
 • zmianę godzin pracy,
 • wstrzymanie szkoleń,
 • negatywną ocenę wyników lub negatywną opinię o pracy,
 • nałożenie lub zastosowanie jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego,
 • nagany lub innej kary, w tym finansowej,
 • przymus,
 • zastraszanie,
 • mobbing lub wykluczenie,
 • dyskryminację,
 • niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
 • nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji, gdy pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie, nieprzedłużenie lub wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę na czas określony.

Reasumując, zakaz działań odwetowych wobec sygnalistów nie ma charakteru absolutnego. Jest natomiast wynikiem ochrony przyznanej:

 • starannemu,
 • działającemu w dobrej wierze,
 • stosownie do ustanowionych w danym podmiocie procedur zgłaszania naruszeń,

sygnaliście.

Jak widzicie przyznanie ochrony sygnaliście i kwestia działań odwetowych wobec niego, wymaga precyzji:

 • w określaniu zasad procedury wewnętrznej obejmującej dokonywanie zgłoszeń,
 • w komunikacji wewnątrz podmiotu jakie wymagania stawiamy zgłoszeniom sygnalistów.
 • dokładnej komunikacji jakie działania będą podlegały ochronie a jakie absolutnie nie.
 • precyzji w określaniu tego jakie obowiązki w ramach procedury sygnalizacyjnej ma sam sygnalista.

Nie można też oczywiście zapominać o bezwzględnym obowiązku rzetelności postępowań wyjaśniających jakie będą zainicjowane zgłoszeniem przez sygnalistę. Dokładne rozdzielenie postępowania wyjaśniającego od działań określonych w ustawie jako odwetowe, także może nastręczać pewne problemy.

Tak więc, bardzo ważnym czynnikiem będzie odpowiedni dobór osób podmiotów, które swoją bezstronnością, wiedzą, umiejętnością przeprowadzania postępowań wyjaśniających, gwarantować będą, że postępowanie wyjaśniające, będzie zmierzać bezpośrednio do wyjaśnienia problemu, a nie w sposób nawet niezamierzony, przekształcać się formę odwetu wobec sygnalisty.

Jeśli chcesz wprowadzić dobre procedury sygnalizacyjne takie które, przyniosą twojemu przedsiębiorstwu korzyści, wynikające z eliminacji nieprawidłowości, zwiększenia zaufania pracowników do kadry menedżerskiej, zwiększenia efektywności pracy i procesów zachodzących w twoim biznesie, to jako kancelaria specjalizująca się w obsłudze prawnej firm, szczególnie firm działających w przemyśle, spółek produkcyjnych, w tym także międzynarodowych, możemy Ci zaoferować usługi na najwyższym poziomie.

Posiadamy nie tylko wiedzę i doświadczenie prawne, ale także certyfikaty audytorów wewnętrznych norm ISO, które pozwalają nam umiejętnie i precyzyjnie prowadzić postępowania wyjaśniające w ramach procedury sygnalizacyjnej.

Jeśli potrzebujesz takiej procedury, albo całego wdrożenia systemu ochrony sygnalistów, to nasza kancelaria będzie bezpiecznym i efektywnym wyborem. 

Możesz się z nami skontaktować tutaj.

Zapraszam do kontaktu.  

Monika Jurkiewicz radca prawny

 

Bibliografia

Jagura B., Makowicz B. (red.), Systemy zarządzania zgodnością w praktyce, Warszawa 2020

Tokarczyk D., Whistleblowing i wewnętrzne postępowania wyjaśniające, Warszawa 2020

 1. Jagura, A. Tomiczek, Należyte sprawdzenie przez działającego w dobrej wierze sygnalistę dokładności i wiarygodności zgłaszanych informacji. Glosa do wyroku ETPC z 16.02.2021 r., Gawlik v. Liechtenstein, PiP 2023, nr 4, s. 173-180.
Udostępnij wpis:
Kancelaria Prawna Toruń Moniki Jurkiewicz
Radca prawny Monika Jurkiewicz

 Monika stosuje w pracy zasady lean managemantu i zarządzania projektami, ponieważ wie, że w dobie turbulentnego i mniej przewidywalnego otoczenia każda organizacja poszukuje rozwiązań zwiększających efektywność oraz ograniczających marnotrawstwo, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną. Pisze Doktorat na Uczelni Łazarskiego, ale też została certyfikowanym Audytorem ISO Normy 9001:2015.

Możemy Ci pomóc w:
Telefon

(+48) 56-622-09-77

Adres e-mail

biuro@kancelaria-jurkiewicz.pl

Adres

ul. Warszawska 4/5 87-100 Toruń

Czy ten artykuł przyciągnął Twoją uwagę?

Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi artykułami na naszym blogu, serdecznie zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter LOVE LABOUR LVOE.
Oferujemy tylko wartościowe treści – bez spamu.

Dołącz do newslettera. #LoveLaborLaw
Pomóż nam dopasować treść naszych treści do Ciebie
Dołącz do newslettera.
#LoveLaborLaw

UWAGA! Nigdy nie przesyłamy spamu.