Logo Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

Obowiązki informacyjne sprzedawcy internetowego wobec konsumenta

Spis treści

Obowiązki informacyjne sprzedawcy internetowego wobec konsumenta

Przepis art. 12 ustawy o prawach konsumenta przewiduje obowiązek przekazania konsumentowi zasadniczych informacji dotyczących samego przedsiębiorcy oraz przedmiotu świadczeń wzajemnych, jak również usług świadczonych po sprzedaży. Obowiązek ten dotyczy informacji o:

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

3)  adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

3a) innym niż określony w pkt 3 środku komunikacji online, jeżeli taki środek przedsiębiorca dodatkowo udostępnia, który:

  1. gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji,
    1. spełnia wymogi trwałego nośnika,
    2. umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się konsumenta z przedsiębiorcą;

4)  adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;

5a) indywidualnym dostosowaniu ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jeżeli przedsiębiorca takie stosuje;

6)  kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku, gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

7)  sposobie i terminie zapłaty;

8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

10)   kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu towarów, jeżeli ze względu na swój charakter towaru te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

11)  obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

12)  braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

13)   przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową;

14)  istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

15)  kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

16)  czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

17)  minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;

19)  funkcjonalności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony;

20)  mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych;

21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Ponadto w wyniku implementacji Dyrektywy „Omnibus” w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym mamy obowiązek informowania o sposobie weryfikacji prawdziwości opinii i tego, czy opinie pochodzą od osoby, która kupiła produkt.

I jednocześnie obejmuje Cię zakaz publikacji opinii, które nie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli…ale zakaz ten jest o tyle względny, że chroni cię przed ryzykiem uznania za nieuczciwą praktykę rynkową staranne działanie polegające na podjęciu uzasadnionych i proporcjonalnych kroków, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od tych konsumentów.

Wynika to z przepisów art. 6 ust. 4 pkt 7) w/w ustawy, który brzmi:

  • W przypadku propozycji nabycia produktu, za istotne informacje, o których mowa w ust. 1, uznaje się w szczególności:

(…) 7) informacje o tym, czy i w jaki sposób przedsiębiorca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli – w przypadku przedsiębiorcy, który umożliwia dostęp do wystawionych przez konsumentów opinii o produktach;

A także:

art. 7 ust. 1 pkt

Nieuczciwymi praktykami rynkowymi w każdych okolicznościach są następujące praktyki rynkowe wprowadzające w błąd:

(…)

25) twierdzenie przez przedsiębiorcę, który umożliwia dostęp do opinii konsumentów o produktach, że te opinie zostały zamieszczone przez konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli, mimo że przedsiębiorca ten nie podjął uzasadnionych i proporcjonalnych kroków, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od tych konsumentów;

26) zamieszczanie lub zlecanie zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów albo zniekształcanie opinii lub rekomendacji konsumentów w celu promowania produktów.

Obowiązki informacyjne sprzedawcy internetowego wobec konsumenta

Tabela obowiązków informacyjnych sprzedawcy internetowego wobec konsumenta

Tyle przepisy. Nie, wszystkie, wybraliśmy tylko te w naszej ocenie najważniejsze. Na różowo pogrubioną czcionką oznaczyliśmy obowiązki nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. Te elementy informacyjne muszą znaleźć się w sklepie internetowym.

Pytanie jakie trzeba postawić to GDZIE?

Odpowiedź jest złożona. Poniżej stworzyliśmy dla Ciebie tabelę, która pokazuje Ci jakie elementy powinieneś w sklepie zmieścić i gdzie.

Przedsiębiorca informuje konsumenta oraz przedsiębiorcę na prawach konsumenta o:

    OBOWIĄZEK  

  MIEJSCE PUBLIKACJI INFORMACJI  

Głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia (..)  

Opis Towaru

oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

Regulamin Sklepu Internetowego

Swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

Regulamin Sklepu Internetowego

Adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

Regulamin Sklepu Internetowego

Innym niż określony w pkt 3 środku komunikacji online, jeżeli taki środek przedsiębiorca dodatkowo udostępnia, który: gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji,spełnia wymogi trwałego nośnika,umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się konsumenta z przedsiębiorcą;

Regulamin Sklepu Internetowego

Adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

Regulamin Sklepu Internetowego lub/i Polityka Zwrotów i Reklamacji

Łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;

Opis produktu

Indywidualnym dostosowaniu ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jeżeli przedsiębiorca takie stosuje;

Klauzula Informacyjna Opis Produktu

Kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku, gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

Regulamin Sklepu Internetowego

Sposobie i terminie zapłaty;

Regulamin Sklepu Internetowego

Sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

Regulamin Sklepu Internetowego

Sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

Regulamin Sklepu Internetowego lub/i Polityka Zwrotów i Reklamacji  

Kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu towarów, jeżeli ze względu na swój charakter towaru te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

Regulamin Sklepu Internetowego lub/i Polityka Zwrotów i Reklamacji  

Obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

Regulamin Sklepu Internetowego lub/i Polityka Zwrotów i Reklamacji  

Braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

Regulamin Sklepu Internetowego lub/i Polityka Zwrotów i Reklamacji  

Przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową;

Regulamin Sklepu Internetowego lub/i Polityka Zwrotów i Reklamacji  

Istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

Regulamin Sklepu Internetowego lub/i Polityka Zwrotów i Reklamacji   Ale także Opis Produktu  

Kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

Regulamin Sklepu Internetowego lub/i Polityka Zwrotów i Reklamacji

Czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

Regulamin Sklepu Internetowego lub/i Polityka Zwrotów i Reklamacji  

Minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

Regulamin Sklepu Internetowego lub/i Polityka Zwrotów i Reklamacji  

Wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;

Regulamin Sklepu Internetowego lub/i Polityka Zwrotów i Reklamacji  

Funkcjonalności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony;

Opis Produktu

mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych;

Opis Produktu

Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Regulamin Sklepu Internetowego lub/i Polityka Zwrotów i Reklamacji  

informacje o tym, czy i w jaki sposób przedsiębiorca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli – w przypadku przedsiębiorcy, który umożliwia dostęp do wystawionych przez konsumentów opinii o produktach

Regulamin Sklepu Lub Regulamin publikacji opinii  

 

Obowiązek informacyjny musi być spełniony najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową. Jednak, w praktyce, przekazanie informacji powinno nastąpić zanim konsument zostanie związany umową.

Natomiast o sposobie publikacji i weryfikacji opinii informujemy jeszcze na etapie przedkontraktowym.

Czyli poprzez kliknięcie check boxa o zapoznaniu się z Regulaminem zanim nastąpi kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę” (lub równoważnego)

W umowach zawieranych na odległość (a więc także tych „internetowych”) przedsiębiorca ma obowiązek udzielić informacji w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. W przypadku umów zawieranych poprzez środki komunikacji elektronicznej informacje muszą zostać przekazane konsumentowi bez potrzeby podejmowania przez niego jakichkolwiek dodatkowych czynności.  (np. niedopuszczalne jest przesyłanie informacji pocztą elektroniczną dopiero na żądanie konsumenta).

Jeśli masz pytania pisz tu:

m.jurkiewicz@kancelaria-jurkiewicz.pl

Monika Jurkiewicz

Radca prawny

 

Udostępnij wpis:
Kancelaria Prawna Toruń Moniki Jurkiewicz
Radca prawny Monika Jurkiewicz

 Monika stosuje w pracy zasady lean managemantu i zarządzania projektami, ponieważ wie, że w dobie turbulentnego i mniej przewidywalnego otoczenia każda organizacja poszukuje rozwiązań zwiększających efektywność oraz ograniczających marnotrawstwo, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną. Pisze Doktorat na Uczelni Łazarskiego, ale też została certyfikowanym Audytorem ISO Normy 9001:2015.

Możemy Ci pomóc w:
Telefon

(+48) 56-622-09-77

Adres e-mail

biuro@kancelaria-jurkiewicz.pl

Adres

ul. Warszawska 4/5 87-100 Toruń

Czy ten artykuł przyciągnął Twoją uwagę?

Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi artykułami na naszym blogu, serdecznie zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter LOVE LABOUR LVOE.
Oferujemy tylko wartościowe treści – bez spamu.

Dołącz do newslettera. #LoveLaborLaw
Pomóż nam dopasować treść naszych treści do Ciebie
Dołącz do newslettera.
#LoveLaborLaw

UWAGA! Nigdy nie przesyłamy spamu.