Logo Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

Likwidacja stanowiska pracy

Spis treści

Likwidacja stanowiska pracy w praktyce

Pracodawca ma obowiązek podać przyczynę uzasadniającą, jeżeli wypowiada umowę o pracę na czas nieokreślony (a niedługo wg. projektu nowelizacji KP także i umowę na czas określony).

W specyficznym charakterze uzasadnienie konieczne jest – i to w przypadku umowy każdego rodzaju – jeżeli pracodawca rozwiązuje umowę w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Rzecz jasna przyczyna musi być:

  1. prawdziwa,
  2. konkretna,
  3. zrozumiała dla pracownika,

Przyczyny wypowiedzenia nie muszą charakteryzować się znaczną wagą ani powodować szkód po stronie pracodawcy (wyrok SN z 3 sierpnia 2007 r., I PK 79/07 Monitor Prawa Pracy 2007/12/651).

Likwidacja stanowiska pracy

Czym jest likwidacja stanowiska pracy?

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem SN likwidacja stanowiska pracy w ramach rzeczywistych zmian organizacyjnych uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę (albo samych warunków pracy lub płacy), a decyzje co do przydatności i celowości utrzymywania danego stanowiska mieszczą się w uprawnieniach pracodawcy i nie podlegają ocenie sądów pracy (por. wyrok SN z dnia 23 maja 1997 r., I PKN 176/97, OSNAPiUS 1998/9/263). Oznacza to, że w razie sporu, sąd nie jest uprawniony do oceny czy zmiany struktury organizacyjnej były celowe i zasadne (zob. wyrok SN z dnia 27 listopada 1997 r., I PKN 401/97, OSNAPiUS 1998/18/542). Pracodawca ma pełne prawo do rzeczywistej likwidacji stanowiska pracy, także w sytuacji, gdy potrzeby organizacyjne zakładu pracy jej nie wymagają. Sąd może natomiast badać i oceniać czy likwidacja stanowisk pracy jest autentyczna, czy też ma charakter pozorny (fikcyjny), w celu rozwiązania umowy o pracę albo wypowiedzenia zmieniającego z konkretnym pracownikiem.

Tylko rzeczywista likwidacja stanowiska pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę albo wypowiedzenie warunków pracy lub płacy. Fikcyjne (pozorne) zlikwidowanie stanowiska pracy nie uzasadnia wypowiedzenia umowy o pracę albo warunków pracy lub płacy. W razie ustalenia, że nastąpiła taka pozorna likwidacja stanowiska, sąd przyzna rację pracownikowi odwołującemu się od wypowiedzenia.

Czym jest "pozorna likwidacja stanowiska pracy"?

Ocena, czy wystąpiła pozorna likwidacja stanowiska pracy, polega na porównaniu warunków zatrudnienia (treści stosunku pracy) na nowym stanowisku z tymi warunkami na stanowisku zlikwidowanym (wyrok SN z dnia 4 września 2007 r., I PK 92/07, Monitor Prawa Pracy 2008, Nr 2, str. 93). Chodzi o to, że treść stosunku pracy (warunki pracy i płacy) pracownika zatrudnionego na formalnie nowym stanowisku powinna różnić się w istotnych elementach (tych, których zmiana wymaga wypowiedzenia warunków pracy lub płacy) od treści stosunku pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku formalnie zlikwidowanym.

Często w praktyce zachodzi konieczność likwidacji jednego z kilku tożsamych albo podobnych stanowisk pracy. W takiej sytuacji pracodawca musi dokonać starannego, obiektywnego wyboru stanowiska do likwidacji, a tym samym pracownika do zwolnienia. Okoliczności, które sprawiły, że pracodawca zdecydował o wyborze tego, a nie innego pracownika podlegają ocenie sądu (por. wyrok z dnia 10 stycznia 2002 r., I PKN 780/00).

Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie musi być rzeczywista i istnieć w chwili dokonania wypowiedzenia. Jeżeli jest nią likwidacja stanowiska pracy, wystarczy, że decyzja o likwidacji jest na tyle zaawansowana realizacyjnie, że nie ma wątpliwości co do jej przeprowadzenia (por. wyrok SN z dnia 12 grudnia 2001, I PKN 733/00, OSNAPiUS 2003/23/569). Ostatecznie realna likwidacja stanowiska następuje zawsze po rozwiązaniu stosunku pracy z osobą je zajmującą. Dlatego istnienie stanowiska pracy w dniu wypowiedzenia umowy o pracę nie jest równoznaczne z brakiem rzeczywistej przyczyny, o ile w okresie wypowiedzenia lub w późniejszym, nieodległym czasie stanowisko to zostaje faktycznie zlikwidowane w związku z tymi zmianami (por. wyrok SN z dnia 13 października 1999 r., OSNAPiUS 2001/4/110).

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska

Umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy można wypowiedzieć nawet przed faktyczną likwidacją stanowiska, jeżeli likwidacja stanowiska nie będzie pozorna (np. nie zostanie utworzone podobne stanowisko pracy dla innego pracownika) i pod warunkiem, że wraz z upływem okresu wypowiedzenia i odejściem pracownika z pracy, likwidacja stanowiska pracy rzeczywiście nastąpi.

Zadania przypisane do zlikwidowanego stanowiska nadal mogą być realizowane przez pozostałych pracowników albo osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź przekazane w ramach outsourcingu (zlecone firmie zewnętrznej). O pozornej likwidacji nie ma mowy, gdy pracodawca powierza czynności wykonywane przez pracownika na likwidowanym stanowisku pracownikom na innych stanowiskach pracy albo osobom niepozostającym z pracodawcą w stosunku pracy.

Warto tu zaznaczyć, że jeśli dokonujemy wypowiedzenia umowy o pracę z jednym pracownikiem, a jednocześnie jesteśmy pracodawcą zatrudniającym powyżej 20 pracowników, to zgodnie z treścią art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Podstawową przesłanką stosowania art. 10 tej ustawy jest konieczność rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron.

Idąc tym tropem artykuł 10 nie ma zastosowania, jeżeli przyczyna rozwiązania stosunku pracy tkwi w zachowaniu pracownika.

W przypadku likwidacji stanowiska pracy, które jest rzeczywiste i jest wyłączną przyczyną wypowiedzenia umowy, trzeba pamiętać, że jest to sytuacja generująca obowiązek zapłaty odprawy wskazanej w art. 8 tj:

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska - obowiązki pracodawcy

Tak więc wypowiadanie umów ze wskazaniem przyczyny polegającej na likwidacji stanowiska pracy wymaga od pracodawcy podjęcia pewnych kroków związanych właśnie z tą zmianą organizacyjną:

  1. zmiany struktury organizacyjnej zatrudnienia w taki sposób, że w istocie dane stanowisko ulega likwidacji to jest nie jest zmieniana sama nazwa stanowiska, zmiana nie dotyczy niewielkiego zakresu czynności wykonywanych na tym stanowisku,
  2. dokonania oceny który z pracowników, jeśli jest ich jakaś grupa, będzie wytypowane do wypowiedzenia umowy i jakim kryterium się pokierujemy podejmując tą decyzję,
  3. Dokonać oceny czy wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy jest jedynym powodem dla którego podejmujemy decyzję o wypowiedzeniu, jeśli bowiem nie, to warto rozważyć wskazanie dodatkowo przyczyn leżących po stronie pracownika, ponieważ w takiej sytuacji nie będzie obowiązku zapłaty dodatkowej odprawy.

Autor: Monika Jurkiewicz, radca prawny.

Udostępnij wpis:
Kancelaria Prawna Toruń Moniki Jurkiewicz
Radca prawny Monika Jurkiewicz

 Monika stosuje w pracy zasady lean managemantu i zarządzania projektami, ponieważ wie, że w dobie turbulentnego i mniej przewidywalnego otoczenia każda organizacja poszukuje rozwiązań zwiększających efektywność oraz ograniczających marnotrawstwo, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną. Pisze Doktorat na Uczelni Łazarskiego, ale też została certyfikowanym Audytorem ISO Normy 9001:2015.

Możemy Ci pomóc w:
Telefon

(+48) 56-622-09-77

Adres e-mail

biuro@kancelaria-jurkiewicz.pl

Adres

ul. Warszawska 4/5 87-100 Toruń

Czy ten artykuł przyciągnął Twoją uwagę?

Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi artykułami na naszym blogu, serdecznie zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter LOVE LABOUR LVOE.
Oferujemy tylko wartościowe treści – bez spamu.

Dołącz do newslettera. #LoveLaborLaw
Pomóż nam dopasować treść naszych treści do Ciebie
Dołącz do newslettera.
#LoveLaborLaw

UWAGA! Nigdy nie przesyłamy spamu.