Logo Radca Prawny Toruń Monika Jurkiewicz

Karta statystyczna wypadku przy pracy 2023

Spis treści

Statystyczna karta wypadku przy pracy - procedura

Statystyczną kartę, z wyjątkiem jej części II, uzupełniającej, pracodawca sporządza i przekazuje w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku.

Część II, uzupełniającą, statystycznej karty pracodawca sporządza i przekazuje nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku.

Statystyczną kartę przekazuje się w postaci elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego.

Pracodawca zatrudniający nie więcej niż 5 pracujących może przekazać oryginał statystycznej karty w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Karta statystyczna wypadku przy pracy

Statystyczna karta wypadku przy pracy - jakie zmiany?

Ważna zmiana! Dodano rubrykę o treści: Czy wypadek wydarzył się w związku z wykonywaniem pracy zorganizowanej w formie zdalnej lub telepracy? Statystyczną kartę wypadku przy pracy Z-KW wypełnia się na podstawie:
 1. zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, w którym stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy, sporządzonego według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.) lub
 2. karty wypadku, sporządzonej według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2189).
Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Tj. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
 1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
 4. Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
 5. w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 6. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 7. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Liczba pracujących w jednostce lokalnej (bez przeliczenia na pełny etat) według faktycznego miejsca pracy poszkodowanego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Do pracujących zalicza się:

 1. osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie) lub stosunku służbowego oraz osoby zatrudnione za granicą na rzecz jednostek krajowych;
 2. pracodawców i pracujących na własny rachunek:
 3. właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin),
 4. właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin; z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie,
 5. inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody (np. architekt, lekarz, adwokat);
 6. osoby wykonujące pracę nakładczą;
 7. agentów;
 8. członków spółdzielni produkcji rolnej (rolniczych spółek produkcyjnych oraz powstałych na ich bazie spółdzielni o innym profilu produkcyjnym, w odniesieniu do których funkcjonuje prawo spółdzielcze), a także członków spółdzielni kółek rolniczych;
 9. duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.

Do nie pracujących zalicza się:

 1. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 2. uczniów szkół oraz studentów uczelni odbywających praktyki wakacyjne lub dyplomowe;
 3. osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
 4. osób przebywających na urlopach wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy
 5. (nieprzerwanie);
 6. osób, którym udzielono urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie);
 7. osób pobierających świadczenie rehabilitacyjne;
 8. osób zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Autor: Monika Jurkiewicz, radca prawny.

Udostępnij wpis:
Kancelaria Prawna Toruń Moniki Jurkiewicz
Radca prawny Monika Jurkiewicz

 Monika stosuje w pracy zasady lean managemantu i zarządzania projektami, ponieważ wie, że w dobie turbulentnego i mniej przewidywalnego otoczenia każda organizacja poszukuje rozwiązań zwiększających efektywność oraz ograniczających marnotrawstwo, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną. Pisze Doktorat na Uczelni Łazarskiego, ale też została certyfikowanym Audytorem ISO Normy 9001:2015.

Możemy Ci pomóc w:
Telefon

(+48) 56-622-09-77

Adres e-mail

biuro@kancelaria-jurkiewicz.pl

Adres

ul. Warszawska 4/5 87-100 Toruń

Czy ten artykuł przyciągnął Twoją uwagę?

Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi artykułami na naszym blogu, serdecznie zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter LOVE LABOUR LVOE.
Oferujemy tylko wartościowe treści – bez spamu.

Dołącz do newslettera. #LoveLaborLaw
Pomóż nam dopasować treść naszych treści do Ciebie
Dołącz do newslettera.
#LoveLaborLaw

UWAGA! Nigdy nie przesyłamy spamu.