Skutki odstąpienia od umowy

Monika Jurkiewicz 12 wrz 2017

Jakie są skutki odstąpienia od umowy? Przede wszystkim skutkiem odstąpienia od umowy jest jej wygaśnięcie. Zatem następuje powrót do takiego stanu, jakby umowa nigdy nie została zawarta. Oczywiście by możliwe było przywrócenie stanu z przed umowy, konieczny jest aktywny udział zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenta. Mam tu na myśli działania związane ze zwrotem ceny i towaru. Problematykę tego zagadnienia zaprezentuje w oparciu o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE. 

Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich płatności, które otrzymał od konsumenta. Dotyczy to zarówno ceny jak i kosztów dostarczenia przesyłki. Zwrot powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę informacji o odstąpieniu od umowy.

Zwrotu należy dokonać przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez konsumenta w początkowej transakcji. Przy czym konsument może wyrazić zgodę na inny niż wskazany powyżej sposób zwrotu ceny i kosztów. Jednak nie może on w związku z tym ponieść żadnych dodatkowych kosztów.

W przypadku gdy konsument wyraźnie wybrał niestandardowy i droższy niż oferowany przez przedsiębiorcę sposób dostarczenia przesyłki, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów. Koszty te pokrywa konsument.

Co do zasady przedsiębiorca może wstrzymywać się ze zwrotem kwot otrzymanych od konsumenta do czasu otrzymania towarów lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku gdy przedsiębiorca zaproponował osobiste odebranie towarów.

Obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy

Konsument jest zobowiązany do odesłania towarów bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

Zgodnie z dyrektywą konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta, że musi on ponieść te koszty. Zatem nie można obciążyć konsumenta kosztami wysłania i odesłania towaru. Ponadto – co istotne, a o czym często zapominają przedsiębiorcy – nie można żądać od konsumenta żadnych opłat z tytułu odstąpienia od umowy.
Konsument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Przykładowo, w przypadku zakupu żelazka, do stwierdzenie jego charakteru, cech i funkcjonowania wystarczające jest wyjęcie żelazka z opakowania, podłączenie do kontaktu i oczywiście wypróbowanie jego właściwości na kawałku materiału. Rozkręcenie żelazka, czy próba wymiany jego elementów nie jest w tym wypadku konieczna, a bez wątpienia może prowadzić do zmniejszenia jego wartości (podczas rozkręcania narusza się strukturę poszczególnych elementów urządzenia). Zatem w takim wypadku, konsument powinien liczyć się z konsekwencjami płynącymi z faktu zmniejszenia wartości towaru.

Oczywiście konsument, pomimo zniszczenia towaru, nie odpowiada za zmniejszenie jego wartości w przypadku gdy przedsiębiorca nie poinformował go o prawie do odstąpienia od umowy.

Jak widać obowiązek informacyjny związany z prawem odstąpienia od umowy jest bardzo istotny. Nie wolno go zaniedbywać, a regulaminy i formularze należy przygotowywać z należytą starannością.

Katarzyna Noskowicz