Odpowiedzialność za produkt

 • prawnej regulacji odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej za produkt producenta, sprzedawcy, dystrybutora,
 • regulacji normatywnych dotyczących ogólnego bezpieczeństwa produktu oraz unormowań szczególnych w zakresie bezpieczeństwa produktu dla poszczególnych grup towarów,
 • odpowiedzialności producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
  oznakowania produktów,
 • tworzenia dokumentacji związanej z odpowiedzialnością za produkt,
 • tworzenia oraz wdrażania procedur reklamacyjnych (w tym procedur wewnętrznych),
 • odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji, odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową,
 • uregulowań prawnych dotyczących e-commerce
 • stosowania przepisów prawa przewozowego,
 • dostosowania do wymogów bezpieczeństwa miejsc składowania i przechowywania towarów,
 • doradztwa w prawnych uwarunkowaniach gospodarki odpadami, w tym opłaty produktowej i depozytowej,
 • szkoleń personelu przedsiębiorcy w zakresie obowiązków związanych z odpowiedzialnością za produkt,
 • prowadzimy postępowania sądowe w sprawach roszczeń odszkodowawczych związanych z odpowiedzialnością za produkt.