Odpowiedzialność za produkt

Na każdym producencie spoczywa odpowiedzialność za produkt wadliwy, jak i niebezpieczny. Jeśli do obrotu zostanie wprowadzony towar z wadą bądź też nie zostaną wypełnione niezbędne obowiązki informacyjne, wówczas na przedsiębiorcę mogą zostać nałożone wysokie kary finansowe. Kwestie te dokładnie reguluje Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów, a także Ustawa o prawach konsumenta.

W tym zakresie kancelaria oferuje wsparcie zarówno w postaci porady prawnej, sporządzania niezbędnej dokumentacji, przeprowadzania szkoleń pracowniczych, a także reprezentacji podczas postępowań sądowych i odszkodowawczych.

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie:

 • prawnej regulacji odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej za produkt producenta, sprzedawcy, dystrybutora
 • regulacji normatywnych dotyczących ogólnego bezpieczeństwa towaru oraz unormowań szczególnych w zakresie bezpieczeństwa produktu dla poszczególnych grup towarów
 • odpowiedzialności producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • oznakowania towarów
 • tworzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji
 • tworzenia oraz wdrażania procedur reklamacyjnych (w tym procedur wewnętrznych)
 • odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji, za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową
 • uregulowań prawnych dotyczących e-commerce
 • stosowania przepisów prawa przewozowego
 • dostosowania do wymogów bezpieczeństwa miejsc składowania i przechowywania towarów
 • doradztwa w prawnych uwarunkowaniach gospodarki odpadami, w tym opłaty produktowej i depozytowej
 • szkoleń w zakresie obowiązków przedsiębiorcy, jak i personelu
 • prowadzenia postępowania sądowego w sprawach roszczeń odszkodowawczych związanych z odpowiedzialnością za towar z wadą bądź niebezpieczny.